kontakt

ALL SEASONS IBS SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Żeromskiego 53, 90-625 Łódź
zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000618202,
REGON: 100941320, NIP: 7272766837
Kapitał zakładowy 255 000 zł wpłacony w całości

tel. 42 288 80 70
mail: ibs@allseasons-ibs.pl; trade@allseasons-ibs.pl